XXXVII Milla Urbana + 5Km Els Pujols 2022

Detalle de la Competición

 • Fecha: 17/07/2022
 • Running
 • Formentera
 • Población: Es Pujols
 • Hora: 10:00
 • Inscritos:
 • Límite: 16/07/2022 21:00
 • Derechos:
  Tabla de precios
Mi Participación
Todavía no te has inscrito a esta competición. En esta sección se mostrará la información sobre tu participación en esta competición.
Detalle Participación
Recorrido:
Chip:
Inscripción
Te inscribiste a esta competición el %s
Diploma Finisher
Descargar diploma de participación

Más Competiciones

Otras competiciones que pueden ser de tu interés:
02/07/2023 | Ibiza

XXXVII Milla Urbana + 5Km Els Pujols 2022

Detalle de la Competición

XXXVII MILLA URBANA + 5KM - 2022

INFORMACIÓ GENERAL

Data: Diumenge 17 de juliol de 2022

Sortida i arribada: Avgda. Miramar (waffles) — Es Pujols

Hora de la prova: a les 10:00 hores.

Hora límit d'arribada: a les 12:00 hores.

Límit d'inscripcions: 100 participants.

Preu de la inscripció:

 •     5 € per una cursa.
 •     10 € per la realització de les dues curses.
 •     Les inscripcions dels nens/es en edat escolar seran gratuites, es a dir, des d'lniciació fins a la categoria Cadet inclàs.

Horari Sortida de les diferents proves:

 •     10:00 h 1/2 MILLA - (Sub 8, Sub 10, Sub 12, Sub 14)
 •     10:30 h MILLA- (Sub 16, Sub 18, Senior, M-40, M-50 i Absolut)
 •     11:15 h .- 5 Km — (Absolut)

Recorregut: Circuit urbà de 800 m aprox. pels carrers d'Es Pujols.

(adjuntem plànol del circuit al pdf)

 •     Per a la 1/2 Milla es farà 1 volta al recorregut.
 •     Per a la Milla Urbana es faran 2 voltes al recorregut.
 •     Per a la cursa de 5 km és faran 6 voltes + 200 m al recorregut.

Avituallaments: A la meta se situarà un avituallament líquid amb fruita i dolços.

Recorregut — Circuit urbà — Es Pujols

(adjuntem plànol del circuit al pdf)

REGLAMENT

ARTICLE 1.-Acceptació: La inscripció en Ia cursa suposa l'acceptació del present reglament.

ARTICLE 2.- Edat mínima: 5 anys fets el dia de Ia competició.

ARTICLE 3.- Categories i Premis: Es considerarà constituida una categoria quan hi hagi 3 0 més atletes inscrits; en cas contrari, l'organització podrà anul.lar Ia categoria i classificar els atletes en altres categories.

DISTÂNCIA

CATEGORíA

 

1/2 MILLA - 800 m

SUB 8

SUB 10

SUB 12

SUB 14

Masculí i Femení

MILLA

SUB 16

SUB 18

SENIOR

M - 40

M - 50

ABSOLUT

Masculí i Femení

5 km

ABSOLUT

Masculí i Femení

Cada categoria tindrà premis entre els seus 3 primers classificats.

Els premis no son acumulatius, es a dir, si un/a participant te dret a dos premis s'entendrà que és mereixedor del de més categoria i optarà al premi que deixa aquesta el següent classificat de Ia categoria inferior.

ARTICLE 4.- Inscripcions: Les inscripcions se durà a terme a Ia pàgina web: elitechip.net

ARTICLE 5.- Retirada de dorsals: Se durà a terme el mateix dia de Ia prova a Ia carpa habilitada a Ia zona de sortida.

ARTICLE 6.- Desqualificacions: Seran automàticament desqualificats de Ia prova tots els atletes que:

 •      No es col.loquin el dorsal oficial de Ia prova.  No realitzin el recorregut complet.
 •      Alterin o ocultin Ia publicitat del dorsal.
 •      Portin el dorsal adjudicat a un altre atleta.
 •      Entrin a meta sense dorsal.
 •      No atenguin les instruccions dels jutges o del personal de l'organització.

L'organització podrà excloure de Ia prova a alguns participants per comportaments antiesportius o de falta de respecte a cap els organitzadors ilo Ia resta de participants.

Els corredors desqualificats perdran automàticament tota opció a trofeu.

ARTICLE 7.- Servei màdic: Hi haurà un metge responsable d'aquest servei. Tots els atletes amb problemes físics, respiratoris, al.lêrgics, etc., que necessitin atencions especials hauran de notificar-ho a l'organització abans d'iniciar Ia competició i fer-ho constar al revers del dorsal. Cada corredor participa en Ia cursa baix Ia seva responsabilitat i declara tenir un nivell de condició física suficient para afrontar Ia prova. L'organització recomana a tots els corredores realitzar-se un reconeixement médic i/o una prova d'esforç abans de Ia sortida.

ARTICLE 8.- Assegurança de Ia carrera: Tots els participants oficialment inscrits estaran coberts per una pôlissa d'assegurança contractada per l'organització, que cobrirà els accidents que es puguin produir com a conseqüência directa del desenvolupament de Ia prova i mai com a derivació d'un patiment o tara latent, lesió, imprudência, negligência, inobservança de les Ileis i de l'articulat del reglament, ni pels produits en els desplaçaments al i des del Iloc on es desenvolupi Ia carrera. L'organització declina tota responsabilitat dels danys que els participants puguin causar a tercers en hores posteriors a Ia seva participació en Ia cursa.

ARTICLE 9.- Seguretat de Ia carrera: La Policia Local, Protecció Civil de Formentera i l'organització són els encarregats de vetllar per Ia seguretat de Ia prova. Els atletes participants obeiran totes les indicacions que rebin del personal encarregat de Ia seguretat de Ia prova.

ARTICLE 10.- Mesures abans de Ia prova: Per tal de garantir Ia correcta realització de Ia cursa les setmanes abans de Ia prova esportiva, es durà a terme una reunió amb els diferents cossos de seguretat i voluntaris de l'organització, així mateix amb el metge que assistirà a Ia prova i que seran els encarregats de Ia coordinació i seguiment de Ia prova.

ARTICLE 11.- Durant Ia prova: El circuit estarà indicat amb cintes de color blanc i vermell. Els punts que requereixen una atenció especial, a més d'estar senyalitzat, hi haurà una responsable Policia Local, Protecció Civil o de l'Organització que vetllarà per aquest punt especialment.

ARTICLE 12.- Despràs de Ia cursa: Es retiraran totes les senyalitzacions del circuit i s'estarà en tot per Ia correcta recollida del material utilitzat i escombraries generades abans i durant Ia prova.

ARTICLE 13. - Descàrrec de responsabilitat: Considerant que he realitzat Ia meva inscripció per XXXVII MILLA URBANA + 5KM 2022 em comprometo a complir les regles que regulen Ia carrera, a més de Ia normativa sanitària en motiu de Ia pandàmia de Ia Covid 19.

Pel present:

      Admeto que sóc l'únic responsable de totes les meves possessions i equipament esportiu durant el desenvolupament de Ia prova i les seves activitats col•laterals.

      Afirmo i verifico que estic físicament preparat i prou entrenat per aquesta competició i que he passat els reconeixements màdics oportuns. Estant fisicament ben preparat per a Ia competició, tinc bona salut general, sense patir cap malaltia, defecte físic o lesió que pugui agreujar-se amb Ia meva participació en aquesta prova. Si durant Ia prova, patís algun tipus de lesió o qualsevol altra circumstància que pogués perjudicar greument Ia meva salut, ho posaré en coneixement de l'organització el més aviat possible.

      Accepto rebre sota el meu propi cost el tractament médic en cas de ser necessari per lesió, accident i / o malaltia durant Ia prova. Per aixô, assisteixo de prôpia voluntat i iniciativa assumint íntegrament els riscos i conseqüêncies derivades de Ia meva participació.

      Permet el Iliure ús del meu nom i qualsevol imatge en qualsevol publicació o mitjà de comunicació preses durant Ia prova.

      Eximeixo a l'organització, directors de l'esdeveniment , col•laboradors , patrocinadors i voluntaris de Ia prova de qualsevol responsabilitat o reclamació per part meva. Incloent qualsevol perjudici o lesió directa o indirecta i casos de mort . No és aplicable si el dany o lesió és motiu de Ia mala acció o deixadesa per part de l'organització.

      Disposo de capacitat física , destresa técnica i recursos de supervivência suficients com per garantir Ia meva pipia seguretat , sota les condicions d'autonomia en quê es desenvolupa Ia prova.

      Domino i em comprometo a complir les normes i protocols de seguretat establerts per l'organització per a Ia prova , així com a mantenir un comportament responsable que no augmenti els riscos per a Ia meva integritat física o psíquica . Seguiré les instruccions i acataré les decisions que prenguin els responsables de l'organització (jutges , metges i organitzadors ) en temes de seguretat.

      Autoritzo als Serveis Mêdics de Ia prova, a quê em practiquin qualsevol cura o prova diagnóstica que pogués necessitar estant o no en condicions de sol•licitar , davant els seus requeriments em comprometo a abandonar Ia prova si ells ho consideren necessari per a Ia meva salut.

      El meu dorsal és personal i intransferible pel que no podrà portar un altre participant o persona en el meu Iloc.

      Conec que l'entitat organitzadora , es reserva el dret d'admetre o no a algun participant , tot i haver abonat els drets de subscripció que em serien retornats en cas de no ser admês.  Em comprometo a seguir les pautes generals de respecte al medi ambient:

a)  Transitar amb prudéncia pel circuit de la prova.

b) No produir alteracions en els processos i en el funcionament natural dels ecosistemes.

c)  No deteriorar els recursos biótics , geológics , culturals o , en general, del paisatge.

d) Evitar les zones mediambientalment sensibles.

e)  Realitzar les necessitats fisiológiques en els llocs adequats o , en tot cas , Iluny de punts de pas o reunió de persones.

f)   No abocar ni abandonar objectes o residus sólids o líquids fora dels llocs habilitats usualment per a la recollida dels mateixos.

ARTICLE 14. - Els organitzadors es reserven el dret de canviar o modificar qualsevol informació referent a la carrera o cancel.lar la mateixa per causes de força major, publicant-ho a la web oficial.

ARTICLE 15.- Queden prohibits els vehicles motoritzats o bicicletes que no pertanyin a l'organització. Els vehicles motoritzats i bicicletes oficials que facin el seguiment de la cursa portaran una identificació visible en tot moment.

ARTICLE 16.- Els participants accepten cadascun dels articles d'aquest reglament i es comprometen honestament i amb honor a no anticipar-se al moment de la sortida i a cobrir la distància completa abans de creuar la línia de meta.

¡¡ Advertencia Para Consultas a Elitechip !!
Elitechip no revisa constantemente las conversaciones de Facebook. Si tienes alguna duda o consulta respecto de la competición u otro tema, por favor utiliza el Formulario de Contacto así te podremos atender en el menor tiempo posible.
Publicidad
© Elitechip, 2008-2023, Todos los derechos reservados
Elitechip, S.L. B57506149 - info@elitechip.net